Услуги » Правни услуги

Шрифт:

КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ на български и чуждестранни юридически лица, еднолични търговци, физически лица

Търговско право

 • Подготовка, проверка и депозиране на документи за регистрация на търговски дружества, представителства, клонове, търговски обедининения, сдружения с нестопанска цел, пререгистрация;
 • Представителство във връзка с регистрации по специални закони, придобиване на лицензии, разрешителни режими и др.
 • Подготовка на документи и представителство пред Търговския регистър за чуждестранни лица - вписване като съдружници в български търговски дружества, вписване на клонове на чуждестранни юридически лица, вписване на промени на вече регистрирани търговски дружества;
 • Регистрация на Търговски представителства на чуждестранни юридически лица пред БТПП;
 • Изготвяне на устави, учредителни дружествени договори, протоколи, покани, решения и други вътрешни актове на фирми;
 • Преобразуване на търговските дружества - сливане, вливане, отделяне, разделяне;
 • Подготовка и извършване на сделки с дялове на търговски дружества, цели търговски предприятия, апортни вноски и др.;
 • Ликвидация търговски дружества, заличаване на ЕТ;
 • Подготовка, изготвяне и сключване на всякакви видове договори - покупко-продажба, комисионни договори, договори за наем, за заем, и др;


Вещно право

 • Консултиране и изготвяне на писмени становища относно сделки с недвижими имоти; Представителство при преговори с трети лица, консултантски агенции, подготовка на договорна документация във връзка със сключване на сделки с недвижими имоти;
 • Проверка на документи и проверка на имоти за тежести, искови молби и други;
 • Изготвяне на предварителни договори и проекти за нотариални актове;
 • Представителство в нотариалното производство;
 • Правно обслужване при решаване на проблеми при съсобственост и етажна собственост, учредено право на ползване, право на строеж и други;
 • Преставителство за чуждестранни юридически лица пред Данъчна служба, Имотен регистър, Регистър Булстат, Кадастър, други;
 • Консултация във връзка със Застраховане на недвижими имоти;


Трудово право

 • Обслужване във връзка с трудовоправни въпроси;
 • Изготвяне на трудови договори, анекси, длъжностни характеристики, споразумения, заповеди на работодателя, протоколи, решения и други;
 • Консултации и изготвяне на документи по прекратяване на трудови правоотношения, предизвестия, заповеди, протоколи, изплащане на обезщетения;
 • Съдействие, консултации и представителство за извънсъдебно решаване на трудови спорове, както и процесуално представителство пред съд за водене на трудови дела във връзка с уволнения, съкращения, обезщетения и други трудови спорове.


Облигационно право – пълномощни, всички видове договори (заем, наем на недвижим имот, съвместна дейност, други)


Правна помощ, Консултации, Съдействие, СЪДЕБНА ЗАЩИТА и представителство по Търговски, Трудови, Административни, Граждански дела от правоспособни юристи и адвокати.