Услуги » Счетоводни услуги

Шрифт:

Годишно счетоводно приключване

 • Осчетоводяване на първични документи;
 • Изчисляване на данъци и изготвяне на Годишна данъчна декларация;
 • Изготвяне на платежни документи за дължими данъци и такси;
 • Изготвяне на Годишен Финансов Отчет – Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал и Приложения съгласно счетоводното законодателство.


Текущо счетоводно обслужване

 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан, счетоводна политика и данъчна стратегия;
 • Текущо осчетоводяване на входящите и изходящите първични документи и завеждане на счетоводните регистри;
 • Подготовка и регистрация на фирмата по Закона за данък върху добавената стойност;
 • Ежемесечно изготвяне и подаване на дневници и справки-декларации по Закона за данък върху добавената стойност;
 • Изготвяне на трудови и граждански договори, ведомости за заплати на служителите, сметки за изплатени хонорари;
 • Начисляване на социални и здравни осигуровки на служителите и собствениците, изготвяне на платежни документи и Подаване на данни за осигурените лица в Националния осигурителен институт;
 • Изготвяне на платежни документи за дължими данъци и такси;
 • Извършване на годишно счетоводно приключване в края на отчетния период;
 • Изготвяне на Годишна данъчна декларация;
 • Изготвяне на Годишен Финансов Отчет съгласно счетоводното законодателство;
 • Данъчни консултации и данъчна защита по корпоративно данъчно облагане, облагане на физически лица, ДДС;
 • Представителство пред НАП при провеждането на ревизии по ЗКПО, ЗДДС, ЗА, ЗДДФЛ и заверки на трудов стаж.


Трз личен състав

 • Изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, допълнителни споразумения, заповеди за отпуск, заповеди за уволнения и др;
 • Изготвяне и подаване на уведомления по Кодекса на Труда;
 • Изчисляване и изготвяне на месечните ведомости за работни заплати;
 • Изготвяне на служебни бележки за Бюрата по труда, Службите за социално подпомагане и др;
 • Подаване на болнични листове в НОИ;
 • Изготвяне и подаване на магнитен носител на ежемесечна информация за осигурените от фирмата лица ( декларация образец 1 и декларация образец 6 )
 • Изготвяне и поддържане на трудови досиета на работници;


Пенсионни и осигурителни консултации и услуги

 • Изготвяне на необходимите документи при пенсиониране;
 • Консултации и съвети по законодателството - социално, здравно и пенсионно осигуряване на КТ;Регистрация, дерегистрация ДДС

 • Изготвяне на заявления за регистрация по ЗДДС и всички необходими счетоводни справки и документи, съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС;
 • Представителство и защита при последващи данъчни проверки.


Банково кредитиране

 • Изготвяне на всички счетоводни отчети и справки, изисквани от съответна банкова институция;
 • Попълване на необходимите формуляри при кандидатстване за кредит;
 • Изготвяне на прогнозни отчети, съобразени с разработен бизнес план.


Данъчна защита

 • Представителство и защита при провеждане на проверки и ревизии от органите на НАП, НОИ или други инстанции;
 • Консултации и представителство при разрешаване на възникнали въпроси и казуси.